Umowa deweloperska a prospekt informacyjny

W artykule przedstawiamy związek pomiędzy umową deweloperską a prospektem informacyjnym. | 886 070 575| Zachęcamy do kontaktu z prawnikami.

Zachęcamy do kontaktu z prawnikami!

zdjęcie do W artykule ⭐ wyjaśniamy, jakie informacje ➽ powinny być zawarte ✓ w prospekcie informacyjnym oraz jaki jest status prawny prospektu.

Dlaczego kupujemy nowe mieszkania od dewelopera?

Decydując się na kupno mieszkania, musimy zadecydować czy chcemy, aby mieszkanie było z rynku pierwotnego - czyli mieszkanie nieużywane, nowo wybudowane od dewelopera, czy z rynku wtórnego - używane, które posiada już właściciela. Zauważalna jest tendencja Polaków do decydowania się na kupno nowych mieszkań w obawie przed starym budownictwem oraz chęcią wykończenia mieszkania według własnych potrzeb.

Dlaczego teraz chętnie kupujemy mieszkania? - ponieważ skłania nas do tego chęć mieszkania na swoim bez konieczności płacenia czynszu obcym ludziom. Pragniemy mieszkać w lokalu, który urządzimy w dużo lepszym standardzie, o większym metrażu, ale również innej lokalizacji, która będzie dla nas dogodniejsza. Na decyzję o kupnie nieruchomości na rynku pierwotnym wpływa skuteczniejsza ochrona pieniędzy nabywców, gdyż rynek pierwotny chroniony jest ustawą deweloperską, która reguluje sposób ochrony praw nabywcy nieruchomości, pieniędzy oraz sposób przeprowadzenia kupna i sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym. Przed wejściem w życie ustawy deweloperskiej, deweloperzy mogli w łatwy sposób oszukać potencjalnych kupców. Wcześniej zdarzały się nieuczciwe firmy deweloperskie, które zdecydowanie nadużywały swoich możliwości. Wejście w życie ustawy deweloperskiej, było wyjściem naprzeciw nabywcom nieruchomości, co przyczyniło się do zwiększenia popytu, ale i podąży na nowe mieszkania.

Kluczowym w kupnie mieszkania na rynku pierwotnym jest zawarcie umowy z deweloperem oraz podpisanie umowy przeniesienia własności. Kupując mieszkanie od dewelopera, możemy kupić mieszkanie, które jest już gotowe, lub takie które nadal jest w trakcie budowy i do którego otrzymamy dostęp dopiero po zakończeniu wszystkich prac budowlanych.

Wracając do umowy deweloperskiej - jej podpisanie jest jednym z najważniejszych etapów całego procesu kupna nieruchomości. Jest to niezwykle ważny dokument, którego treść i wszystkie załączniki muszą zostać przez nas dokładnie sprawdzone z pomocą odpowiednio doświadczonych osób. Zbagatelizowanie treści umowy lub niedokładne jej przejrzenie może powodować wiele problemów, ale i zobowiązać się do czynności, które nie powinny wiązać się z kupnem nieruchomości na rynku pierwotnym. Treść umowy deweloperskiej może być sformułowana w sposób zawiły, mało klarowny, może zawierać klauzule niedozwolone, dlatego zwróćmy szczególną uwagę jej treść.

Podczas prowadzenia rozmów z deweloperem dopytajmy o wszystkie informacje, które nas nurtują, których nie możemy znaleźć nigdzie indziej, bądźmy pewni tego co chcemy kupić. Zapytajmy np. o możliwość zmiany ceny, kiedy może to nastąpić, czy nieruchomość jest obciążona jakimiś hipotekami, zapytajmy o bardziej szczegółowe informacje dotyczące samego mieszkania tj. piętro, w jakie strony świata będą skierowane okna, zapytajmy o standard wykończenia itp.

Umowa deweloperska a prospekt informacyjny

Umowa deweloperska i prospekt informacyjny są nieodłącznymi dokumentami z którymi będziemy mieć styczność, kupując lokal na rynku pierwotnym. Są to dwa równie ważne dokumenty, na podstawie których deweloper będzie zobowiązany do wybudowania i przeniesienia własności lokalu. W praktyce prospekt informacyjny jest załącznikiem do umowy deweloperskiej i stanowi jej integralną część. Oznacza to, że dane z umowy powinny być tożsame z tym co deweloper zamieścił w prospekcie (często informacje te nie są zaktualizowane, co w teorii oznacza prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej).

Czego szukać w prospekcie informacyjnym?

Prospekt jest takim dokumentem, którego obowiązek ma przekazać deweloper nabywcy.

Prospekt jest integralną częścią umowy deweloperskiej.

Jakie informacje znajdują się w prospekcie informacyjnym? Znajdziemy tam przede wszystkim dane dewelopera, informacje o samej nieruchomości oraz jej otoczeniu, informacje potwierdzające możliwość budowy, sposób finansowania przedsięwzięcia, data zakończenia prac budowlanych, poznajemy cały harmonogram prac, szczegółowo poznajemy nieruchomość, którą planujemy kupić jej metraż, cenę, sposób pomiaru powierzchni. W prospekcie również znajdziemy informacje o rachunku powierniczym, standardzie wykonania mieszkania, możliwościach odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Prospekt informacyjny zawiera takie informacje które niesprawdzone mogą przynieść bardzo trudne w rozwiązaniu skutki i nie ma tutaj miejsca na popełnienie żadnego błędu przy podpisywaniu czy sprawdzaniu umowy.

Kupno mieszkania powinno być bardzo dobrze przemyślaną decyzją i przede wszystkim zaplanowaną. Prospekt informacyjny, jako załącznik do umowy deweloperskiej jest dokumentem, którego zapisy pojawiają się również w umowie deweloperskiej, gdyż to prospekt otrzymujemy jako pierwszy.

Niestety nie każdy traktuje poważnie ten dokument i nie zwraca na niego tak szczególnie uwagi, jak na umowę deweloperską, czy umowę przeniesienia własności.

Znaczenie prospektu informacyjnego jest dużo szersze i powinno być traktowany na równi z umową deweloperska, a nawet i poważniej, co będzie można wywnioskować z dalszej części artykułu.

Wzór prospektu informacyjnego

Prospekt informacyjny można podzielić na części ogólną oraz część indywidualną.

W części ogólnej zawarte są informacje dotyczące całego przedsięwzięcia deweloperskiego, dane dewelopera, jego sytuacja finansowa, przykłady wcześniejszych inwestycji, wszelkie terminy związane z przeniesieniem własności, rozpoczęciem i zakończeniem budowy itp.

W części indywidualnej informacje odnoszą się do konkretnej nieruchomości i tam powinniśmy szukać informacji dotyczących metrażu mieszkania/domu, standardu pracy, kondygnacji, przyszłych zabudowaniach terenu wokół mieszkania, układzie pomieszczeń.

Jak powinien wyglądać prospekt informacyjny wg. Ustawy deweloperskiej?

Część ogólna
1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dewelopera

2. Doświadczenie dewelopera

3. Historia i udokumentowane doświadczenia dewelopera

a) Przykład ukończonego przedsięwzięcia deweloperskiego (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie)

 • Dane dewelopera (dane identyfikacyjne, nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG)
 • Adres (adres lokalu przedsiębiorstwa)
 • Nr NIP i REGON
 • Nr telefonu
 • Adres poczty elektronicznej
 • Nr faksu
 • Adres strony internetowej dewelopera
 • Data sporządzenia prospektu
 • Adres
 • Data rozpoczęcia
 • Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie

b) Przykład innego ukończonego przedsięwzięcia deweloperskiego

c) Ostatnie ukończone przedsięwzięcie deweloperskie

4. Informacje dotyczące nieruchomości i przedwsięzięcwa deweloperskiego

5. Informacje dotyczące gruntu

 • Adres i nr działki ewidencyjnej,
 • Nr księgi wieczystej,
 • Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej,
 • W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości,
 • Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100 000 zł,
 • Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek,
 • przeznaczenie w planie,
 • dopuszczalna wysokość zabudowy,
 • dopuszczalny procent zabudowy działki,
 • Informacje zawarte w publicznie dostępnych
  dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych, a także znanych innych inwestycjach
  komunalnych,

6. Informacje dotyczące budynku

 • Czy jest pozwolenie na budowę,
 • Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne,
 • Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone,
 • Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał,
 • Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych,
 • Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości,
 • Opis przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • liczba budynków, rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami),
 • Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego (forma posiadanych środków – kredyt, środki własne, inne),
 • Środki ochrony nabywców,
 • Bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy,
 • Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy
 • Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy
 • Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach.
 • Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji

7. Warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej

 • Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej

8. Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem
umowy deweloperskiej z:

 • aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
 • kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • kopią pozwolenia na budowę;
 • sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji
 • inwestycji przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej;
 • projektem budowlanym.

Część indywidualna
1. Cena m2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

2. Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej

 • liczba kondygnacji,
 • technologia wykonania,
 • standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości,
 • liczba lokali w budynku,
 • liczba miejsc garażowych i postojowych,
 • dostępne media w budynku,
 • dostęp do drogi publicznej,
 • Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych,
 • Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych,

3. Podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji

4. Załączniki: rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego, wzór umowy deweloperskiej

Ustawa deweloperska a prospekt informacyjny

 • W ustawie deweloperskiej znajdziemy informacje dotyczące samego prospektu informacyjnego.
 • Deweloper przede wszystkim jest zobowiązany do sporządzenia prospektu informacyjnego dotyczącego całego przedsięwzięcia deweloperskiego
 • Deweloper ma obowiązek dostarczenia prospektu informacyjnego wraz z innymi załącznikami, na trwałym nośniku informacji, który nie jest w żaden sposób płatny.
 • Nabywca może zażyczyć sobie wersji papierowej prospektu informacyjnego.
 • Jeżeli deweloper wprowadza zmiany w prospekcie informacyjnym lub innym załączniku, to nabywca powinien zostać poinformowany o zmianach w takiej samej formie, w jakiej został doręczony prospekt wraz z załącznikami w postaci aneksu do prospektu informacyjnego wraz z aktualnymi informacjami lub jako nowy prospekt informacyjny.
 • Deweloper musi również w odpowiednim czasie dostarczyć postaci informacyjny oraz powiadomić o zmianach w prospekcie tak, aby nabywca nieruchomości mógł odpowiednio wcześniej zapoznać się z ich treścią jeszcze przed zawarciem umowy deweloperskiej.

Umowa deweloperska i rachunki powiernicze

Umowa deweloperska to dokument na podstawie którego deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku w którym będzie znajdować się nasz przyszły lokal i przeniesienia go w umowie końcowej. Co do zasady każda umowa deweloperska jest podpisywana w formie aktu notarialnego. Dla nabywcy oznacza to dodatkowe zabezpieczenie (notariusz odczytuje akt, sprawdza strony aktu i kieruje wniosek wieczystoksięgowy do sądu).

Umowa deweloperska jest dosyć ustandaryzowaną umową. Wynika to z faktu, że jej “rdzeń” jest unormowany przez tzw. Ustawę deweloperską. Ten wprowadzony w 2012 roku akt prawny dokładnie określa jakie elementy powinna zawierać umowa od dewelopera i jakie obowiązki wobec nabywcy musi spełnić deweloper. Przede wszystkim deweloper musi zapewnić rachunek powierniczy. Rachunek powierniczy zapewnia, że nasze wpłaty nie trafiają bezpośrednio na konto dewelopera, ale będą wpłacane na specjalny rachunek w banku. Bank wypłaca środki na rzecz dewelopera dopiero gdy ten skończy określony etap inwestycji. Dzięki temu mamy pewność, że środki zostaną spożytkowane na budowę inwestycji. Ustawa gwarantuje również prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej. Przykładowo jeżeli deweloper nie przeniesie lokalu w terminie, mamy prawo odstąpić od umowy i otrzymać z powrotem wszystkie środki wpłacone na rzecz dewelopera.

Co powinna zawierać umowa deweloperska

Umowa deweloperska jako umowa na podstawie, której deweloper zobowiązuje się do ukończenia budowy nieruchomości oraz przeniesienia własności na nabywcę, a nabywca do zapłaty deweloperowi odpowiedniej kwoty kupna mieszkania i dotrzymania wszystkich terminów.

Ustawa deweloperska jako dokument regulujący umowę deweloperską, narzuca elementy, jakie powinna zawierać taka umowa oraz z czym się wiąże jej podpisanie.

Umowa powinna przede wszystkim wskazać:

 • dane obu stron transakcji,
 • datę podpisania umowy, miejsce,
 • cenę nabycia nieruchomości oraz jakie elementy są wliczone w cenę,
 • informacje o nieruchomości, powierzchni,
 • stanie prawnym właścicielu,
 • obciążeniach hipotecznych,
 • położeniu nieruchomości,
 • kondygnacji, piętrze, cechach szczególnych mieszkania,
 • o okolicy nieruchomości, liczbie pomieszczeń, standardzie prac wykończeniowych,
 • wszelkich terminach, harmonogramie rozpoczęcia i zakończenia prac, czy przeniesienia własności na nabywcę,
 • informacje dotyczące rachunków powierniczych, które zabezpieczają pieniądze nabywcy, rozporządzane przez bank na odpowiednich etapach inwestycji,
 • informacje o numerze pozwolenie na budowę, organie wydającym to pozwolenie,
 • warunkach odstąpienia od umowy deweloperskiej, karach umownych,
 • załącznikach tj. prospekt informacyjny, rzut projektowy oraz standard wykończenia.

Sprawdzenie dewelopera przed kupnem nieruchomości

W jaki sposób powinniśmy sprawdzić dewelopera przed kupnem mieszkania? Dlaczego jest to tak ważne? Odwołując się do przeszłości powstawania inwestycji deweloperskich i braku ustawy deweloperskiej, która ochraniałaby nabywców i regulowałaby sprawy związane z rynkiem pierwotnym, mieliśmy do czynienia z nieuczciwymi deweloperami. Pomimo tego, że powstał prospekt informacyjny, a osoby zainteresowane kupnem nieruchomości są lepiej chronione, to i tak możemy spotkać się oszustwami ze strony deweloperów, dlatego sprawdzenie dewelopera na samym początku, jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej jest tak ważne.

Po pierwsze powinniśmy przejrzeć opinie w internecie, które tworzone były przez jego klientów. Oczywiście musimy brać opinie z dozą nieufności, gdyż mogą być napisane przez konkurencję, ale warto zwrócić uwagę na te pozytywne i negatywne komentarze.

Wiele o wiarygodności dewelopera powie nam księga wieczysta osiedla, gdyż wskaże nam informacje dotyczące tego, czy deweloper jest tym, za kogo się podaje, czyli właścicielem nieruchomości, którą planuję nam sprzedać, czy nie toczą się wobec dewelopera postępowania egzekucyjne, w jaki sposób deweloper finansuje przedsięwzięcie.

Sprawdźmy również, czy deweloper należy do jakiejś organizacji branżowej typu Polski Związek firm deweloperskich. Przynależność do takich organizacji jest sygnałem, że deweloper został przez taką organizację sprawdzony przed dołączeniem, co może, ale nie musi świadczyć o jego rzetelności.

Sprawdźmy również dewelopera w takich typowych miejscach, jak UOKiK, czy KRS, w których pojawiają się informacje o karach nałożonych na dewelopera, spółce, kapitale zakładowym, czy postępowaniu upadłościowym.

Prospekt informacyjny a uciążliwe inwestycje

Prospekt informacyjny jest kilkustronicową tabelą z informacjami o inwestycji i deweloperze. Dzieli się na część ogólną i indywidualną. W pierwszej części znajdziemy informacje na temat dewelopera, dane kontaktowe, historię inwestycji oraz datę rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych i termin przeniesienia własności. W części indywidualnej znajdują się informacje na temat naszego przyszłego lokalu. Jest tu metraż mieszkania, opis pomieszczeń, charakterystyka, umiejscowienie w budynku i standard wykończenia. Czytając prospekt należy zwrócić uwagę na planowane inwestycje w pobliżu naszego lokalu. Deweloper ma obowiązek poinformować o uciążliwych budowach planowanych w przyszłości. Innym elementem jest data przeniesienia własności. Jeżeli termin między zakończeniem prac budowlanych a umową przenoszącą własność jest odległy, może to oznaczać, że deweloper spodziewa się opóźnień w oddaniu inwestycji.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej a prospekt informacyjny

W prospekcie informacyjnym możemy zawrzeć informacje dotyczące możliwości odstąpienia od umowy, które również regulowane są przez ustawę deweloperską. Zgodnie z aktualizacją postanowień ustawy deweloperskiej, nabywca będzie miał prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej, ale również umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, czy przeniesienia własności, jeżeli wyniknęły pewne nieprawidłowości dotyczące prospektu informacyjnego, a tymi nieprawidłowościami może być:

 • Niedoręczenie klientowi prospektu informacyjnego wraz z załącznikami przed zawarciem umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej lub innej umowy.
 • Gdy deweloper nie powiadomi o zmianach informacji zawartych w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach.
 • Jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym, jego załącznikach, będą niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym w dniu zawarcia umowy deweloperskiej.
 • Jeżeli prospekt informacyjny będzie ubogi w niektóre informacje, które są zawarte we wzorze prospektu z ustawy deweloperskiej.
 • Jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej lub innej umowie będą niezgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach.

Jeżeli deweloper nie wywiąże się z któregoś ww. zadania, to nabywca będzie miał prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej lub innej umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia.

W przypadku umowy rezerwacyjnej, która wiąże się z zapłatą opłaty rezerwacyjnej, deweloper nie powiadamiając nabywcy o zmianach wprowadzonych w prospekcie, również będzie zobowiązany do zwrócenia opłaty rezerwacyjnej, a niedotrzymanie obowiązków zawartych w prospekcie informacyjnym będzie związane również z odpowiedzialnością karną dewelopera.

Zmiana prospektu informacyjnego po zawarciu umowy deweloperskiej

Prospekt informacyjny stanowi bardzo ważny dokument dla nabwycy mieszkania, gdyż zawiera najważniejsze informacje o nieruchomości. Podczas długiego procesu kupna lokalu, może zdarzyć się, że deweloper wprowadzi pewne zmiany w prospekcie np. adres dewelopera, co z punktu widzenia nabywcy nie będzie istotna zmianą. Natomiast deweloper po prowadzeniu zmian, (do których nie może należeć zmiana ceny lokalu za 1mkw bez zgody nabywcy) musi dostarczyć nabwycy aneks do propektu lub nowy prospekt.

Oceń artykuł:

W artykule przedstawiamy związek pomiędzy umową deweloperską a prospektem informacyjnym. | 886 070 575| Zachęcamy do kontaktu z prawnikami.
Średnia 5/5 na podstawie 263 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika przy umowie z deweloperem?

Zamów kontakt
zapewniamy bezpieczeństwo

Zapewniamy
bezpieczeństwo

Zwracamy uwagę na szczczegóły

Zwracamy uwagę
na szczczegóły

Mamy szerokie doświadczenie

Mamy szerokie
doświadczenie


Potrzebujesz pomocy prawnika przy podpisaniu umowy deweloperskiej?

Zamów kontakt

Baza wiedzy

__

Kredyt a umowa deweloperska Co zrobić, gdy deweloper odwleka podpisanie aktu notarialnego Ile wynosi podatek od zakupu mieszkania deweloperskiego Jak zrealizować cesję umowy deweloperskiej Jak zrezygnować z podpisanej umowy deweloperskiej Wzór umowy rezerwacyjnej od dewelopera Garaż - jakie opłaty notarialne Umowa deweloperska a prospekt informacyjny Jak użytkowanie wieczyste wpływa na umowę deweloperską Różnice między umową deweloperską a przenoszącą własność Kredyt na dom od dewelopera Ile kosztuje przeniesienie własności nieruchomości Podatek od kupna mieszkania od dewelopera Notariusz - płatność gotówką Waloryzacja ceny - umowa deweloperska Kupno mieszkania a urząd skarbowy Ile kosztuje umowa przedwstępna u notariusza Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej Umowa deweloperska odsetki i kary umowne Odbiór mieszkania Umowa deweloperska prawnik Harmonogram przedsięwzięcia a ustawa deweloperska Na co zwrócić uwagę czytając umowę deweloperską Umowa deweloperska na co uważać Kalkulator kosztów umowy deweloperskiej Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania Czy z deweloperem warto negocjować Koszty zakupu mieszkania od dewelopera Umowa deweloperska kancelaria prawna Bydgoszcz | 886 070 575 Ustawa regulująca umowy deweloperskie Umowa deweloperska - koszty i opłaty Hipoteka do umowy deweloperskiej Umowa deweloperska kancelaria prawna Warszawa | 886 070 575 Wyłączenie rękojmi przy sprzedaży nieruchomości Rozwiązanie umowy deweloperskiej wzór Wypowiedzenie umowy deweloperskiej Komentarz do ustawy deweloperskiej Ile bierze notariusz za kupno mieszkania Pytania do dewelopera Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania a umowa warunkowa Umowa przedwstępna kupna mieszkania a dług spadkowy Zakup mieszkania a ekspektatywa Ranking deweloperów Warszawa Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości ze spłatą hipoteki Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania a kilka właścicieli Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania - dokumenty Zawarcie umowy przedwstępnej kupna mieszkania a wydanie lokalu Czy można sprawdzić umowę deweloperską Umowa deweloperska a umowa sprzedaży Formalności po zakupie domu Najlepsi deweloperzy Warszawa Umowa przedwstępna u notariusza - koszty Umowa deweloperska kancelaria prawna Wrocław | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Kraków | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Gdańsk | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Białystok | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Katowice | 886 070 575 Umowa deweloperska prawnik. Sprawdzenie i analiza umowy deweloperskiej przez ogólnopolską kancelarię. Umowa deweloperska - jak ją sprawdzić Kupno mieszkania od dewelopera najważniejsze informacje Sprawdzenie umowy deweloperskiej z prawnikiem w Gdańsku Harmonogram związany z umową deweloperską Sprawdzenie umowy deweloperskiej z prawnikiem w Szczecinie Umowa deweloperska klauzule niedozwolone Umowa deweloperska kruczki, haczyki, pułapki Koszty notarialne na zakup mieszkania od dewelopera Wiarygodny deweloper - jak go sprawdzić Czy można podpisać umowę rezerwacyjną z deweloperem Kupno mieszkania od dewelopera - co trzeba sprawdzić Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę Umowa deweloperska kancelaria prawna Kielce | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Zielona Góra | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Lublin | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Łódź | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Olsztyn | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Opole | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Poznań | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Rzeszów | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Szczecin | 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Toruń | 886 070 575 O co pytać przy kupnie mieszkania Pełnomocnictwo do odbioru mieszkania od dewelopera Umowa przedwstępna kupna domu Inwestor a deweloper Formalności po zakupie mieszkania - urząd miasta Jak sprawdzić rachunek powierniczy dewelopera Ranking deweloperów Opinie o deweloperach Najwięksi deweloperzy w Polsce Co jest ważne podczas kupna domu od dewelopera Kupno lokalu na firmę Inwestowanie w condohotele i aparthotele Kupno domu od osoby prywatnej - gwarancja Przelew czy gotówka - kupno domu od dewelopera Akt notarialny - czego się wystrzegać? Akt notarialny, czy pieniądze - co pierwsze Piwnica a powierzchnia użytkowa mieszkania Czy możemy przelać pieniądze przy kupnie mieszkania Kupno mieszkania - zwolnienie z PCC Sprawdzenie księgi wieczystej po adresie Sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprawdzenie notariusza przed kupnem mieszkania Numer księgi wieczystej - czy to kosztuje Nieważność umowy przedwstępnej Przeniesienie własności od dewelopera Umowa deweloperska – aneks Kupno mieszkania w starej kamienicy Jak bezpiecznie kupić lokal Odbiór domu - rynek wtórny Odbiór mieszkania - koszty Umowa rezerwacyjna z deweloperem Odbiór mieszkania ze specjalistą Zmiana ceny a umowa deweloperska Co po umowie deweloperskiej Paździerzowy deweloper - umowa deweloperska Zmiana stanu cywilnego po zawarciu umowy deweloperskiej Umowa przedwstępna bez notariusza - wzór Jak prawidłowo podpisać umowę przedwstępną z deweloperem Sprawdzenie umowy deweloperskiej Grudziądz, kancelaria prawna Grudziądz Sprawdzenie umowy deweloperskiej Kalisz, kancelaria prawna Kalisz Sprawdzenie umowy deweloperskiej Jaworzno, kancelaria prawna Jaworzno Sprawdzenie umowy deweloperskiej Piła, kancelaria prawna Piła Sprawdzenie umowy deweloperskiej Chorzów, kancelaria prawna Chorzów Sprawdzenie umowy deweloperskiej Słupsk, kancelaria prawna Słupsk Sprawdzenie umowy deweloperskiej Jastrzębie-Zdrój, kancelaria prawna Jastrzębie-Zdrój Sprawdzenie umowy deweloperskiej Nowy Sącz, kancelaria prawna Nowy Sącz Sprawdzenie umowy deweloperskiej Jelenia Góra, kancelaria prawna Jelenia Góra Sprawdzenie umowy deweloperskiej Mysłowice, kancelaria prawna Mysłowice Sprawdzenie umowy deweloperskiej Konin, kancelaria prawna Konin Sprawdzenie umowy deweloperskiej Piotrków Trybunalski, kancelaria prawna Piotrków Trybunalski Umowa deweloperska kancelaria prawna Opole| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Gorzów Wielkopolski| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Gdynia| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Sosnowiec| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Radom| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Gliwice| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Koszalin| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Tarnów| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Elbląg| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Częstochowa| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Siedlce| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Kołobrzeg| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Świdnica| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Legnica| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Ełk| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Zabrze| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Bielsko Biała| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Bytom| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Rybnik| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Ruda Śląska| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Tychy| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Płock| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Dąbrowa Górnicza| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Wałbrzych| 886 070 575 Umowa deweloperska kancelaria prawna Włocławek| 886 070 575